دیگه دارم به این نتیجه میرسم که روز به زور بیشتر ازت متنفر میشم  ...

تو منو مجبور میکنی منم مجبور میشم که باشم و دروغ بگم ....

به خودم به همه به تو

/ 0 نظر / 9 بازدید