سر کلاس اول میخ شدم به استاد جز صداش هیچ صدایی نمیاد

کلاس دوم فقط صدای صندلی عقبیا میاد

خیلی نفهمن واقعآ داشتن پشت سرم حرف میزدن؟!؟

/ 0 نظر / 2 بازدید